Piet van Kleef en Klaas Zwart in onderling raadsoverleg

Impressie raadsvergadering 28 maart 2017

Een zeer korte agenda en ook een zeer korte vergadering (start 20.00 uur,einde 20.30 uur).
Door GroenLinks was een interpellatiedebat aangevraagd. Dit werd door de fracties van Dorpsbelang, VVD, CDA en PvdA  niet toegestaan.

Interpellatiedebat niet toegestaan
De afgelopen weken is de communicatie van de gemeente Langedijk negatief in het nieuws gekomen. Voorbeelden zijn o.a. de locatie van de stembureaus tijdens de verkiezingen en de enquête over de Toekomst van de gemeente. Aanleiding voor de fractie van GroenLinks een 10-tal vragen te stellen over het communicatiebeleid in een verzoek tot interpellatiedebat.  Kern hiervan: Werd het door de raad vastgestelde Communicatiebeleid wel door het college gevolgd? De raad dient toestemming te geven voor een dergelijk debat. In dit geval hoefde het college de vragen van GroenLinks niet te beantwoorden, er werd geen toestemming gegeven door de fracties van Dorpsbelang, VVD, CDA en PvdA. Als reden werd gegeven dat het middel van een interpellatiedebat te zwaar zou zijn in dit geval. Eerst maar met de wethouder praten of vragen stellen, aldus de eensgezinde coalitie plus PvdA  reactie. "Er is reden om deze vragen nu te beantwoorden, over een aantal maanden is het moment voorbij" was de reactie van Klaas Zwart.

Beleid Huishoudelijke zorg correct?
Door GroenLinks waren vragen gesteld over het gemeentelijk beleid Huishoudelijke Zorg. Deze lijkt goed doordacht en op orde. Echter recente ontwikkelingen geven op een 2-tal punten aan dat zij in conflict kunnen zijn met uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Zwart werd uitgenodigd voor een toelichting in de commissie Sociaal Domein.

Ontbreken motivatie Woonplaatsbeginsel wethouder Beers
Wethouder Beers woont niet in Langedijk. Daarom is het nodig dat door de raad ontheffing wordt verleend voor het zogenaamde "woonplaatsbeginsel". Deze ontheffing dient -volgens bepalingen in de Gemeentewet-  gepaard te gaan met een motivatie waarom wordt afgeweken. Deze motivatie ontbrak bij de aanvraag. Reden voor GroenLinks naar deze ontbrekende motivatie te vragen:  "Het kan toch niet zo zijn dat wij ons niet aan onze wettelijke regels houden?". Staande de vergadering werd door de fractie Dorpsbelang -wiens wethouder het is- een motivatie gegeven. En zo kon dit punt unaniem worden aangenomen.