Standpunten

Samenleven

De Nederlandse overheid zet vol in op participatie. Zelfredzaamheid van de burger is het toverwoord. Dat vraagt bovenal betrokkenheid van de burger, voor zichzelf, voor anderen. Burgers gaan zich pas betrokken voelen als ze  kunnen meepraten, kunnen meebeslissen. Vooral de eigen buurt en leefomgeving bieden daar de gelegenheid voor. Plezierig wonen met buren, veilig over straat naar school, winkel en werk, goede voorzieningen om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om te spelen. 

Groene Economie

Er zijn ook andere oplossingen die wel werken:  vergroening van de  economie, stimulering  van niet  verspillende productie en het wegnemen van perverse  marktprikkels leveren bouwstenen voor een duurzame economie,  waarin welzijn en gezondheid van de  bevolking stijgen zonder dat grondstoffen uitgeput raken.

Sociaal Domein

GroenLinks is voorstander van een betrokken samenleving waarin de bewoners van Langedijk verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Waar mensen niet onverschillig zijn, maar iets voor elkaar overhebben.

 

 

Natuur

Groenlinks strijdt voor behoud van open buitengebied, voor bescherming van bestaande natuur en behoud van het landschap. Groene natuur is van levensbelang: schone lucht, schoon water,schone grond.

 

Gemeentelijke samenwerking

De afgelopen jaren hebben alle gemeentes belangrijke ontwikkelingen moeten verwerken (decentralisatie in het sociale domein). Langedijk heeft dit door nauw samenwerken met de buurgemeentes opgepakt. De komende jaren laten nog meer grote veranderingen zien (omgevingswet). Verder samenwerken is noodzakelijk.

Werk

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven vereist een minimale financiële basis. GroenLinks in Langedijk hecht daarom aan een goed minimabeleid, gericht op een inkomen tot 120% van het minimumloon. Instroom in passend werk is prioriteit.

Wonen

 GroenLinks wil dat bij nieuwbouwplannen de inkomensverdeling in Nederland als uitgangspunt wordt gehanteerd. Als 65% van de Nederlandse bevolking een inkomen heeft onder de 36.000 Euro dient dit in de betaalbaarheid van woningen terug te komen. 

Zorg

GroenLinks wil van zorg voor mensen naar zorg met mensen. GroenLinks neemt mensen serieus. Zij houden ten alle tijden, waar dat maar mogelijk is, regie over hun eigen leven. Het persoons- gebonden budget is hierbij een keuzemiddel.